Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 199/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r., poz. 1942) i Uchwały Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 kwietnia 2016r. ogłoszonej w Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2016r. poz. 5189 zarządzam, co następuje:

§1
Ustala się harmonogram czynności w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach oraz do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozienicach i w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA NR 199/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 199/2016 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 7 czerwca 2016r.

 

Comments are closed.