Rekrutacja 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 im. WANDY CHOTOMSKIEJ  W KOZIENICACH 

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 

  1. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO PRZEDSZKOLA
  1. Rodzice, których dzieci uczęszczają obecnie do przedszkola – nie podlegają procedurze rekrutacyjnej, pod warunkiem, że złożyli w terminie do dnia 24 marca 2017 roku, do godz. 15.00, do dyrektora przedszkola deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko, w danym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Rodzice, którzy nie złożyli we wskazanym wyżej terminie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, podlegają procedurze naboru według zasad rekrutacji przedstawionej poniżej (dla rodziców dzieci ubiegających się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola).
  1. RODZICE DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ PO RAZ PIERWSZY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
  1. Rodzice, którzy zamierzają ubiegać się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola, w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są złożyć, w terminie od 21 do 31 marca 2017 r. do godz. 15.00, wniosek wraz załącznikami skierowany do dyrektora przedszkola.
  2. Szczegółowe procedury rekrutacyjne określone są we wskazanej powyżej ustawie oraz w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Kozienice.
  3. Uchwała Rady Miejskiej, Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice określające terminy rekrutacyjne, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami dostępne: w siedzibie przedszkola, na stronie internetowej przedszkola:

http://przedszkole5kozienice.pl  oraz   http://edukacja.bip.kozienice

Do pobrania:

 

Uchwały Rady Miejskiej w sp. rekrutacji:

UCHWAŁA NR XXVI/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów      w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice.

Zarządzenia Burmistrza dot. rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 300/2017 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE Z DNIA  20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 300/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 300/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola dot. rekrutacji

Zarządzenie Nr 4 /2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach z dnia 20 marca  2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kozienice oraz wzorów oświadczeń do wniosku o przyjęcie do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach.

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach.

Oświadczenia: