Rekrutacja w 2013 roku!

Dzieci w trakcie zajęć

Pragniemy poinformować o rozpoczętej procedurze rekrutacyjnej do naszego przedszkola, która trwa do 29 marca 2013 r.


Tryb postępowania w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola:

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Karty zgłoszeń wydawane są rodzicom/prawnym opiekunom w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 marca danego roku.

Karty wydaje dyrektor przedszkola w godz. 8-15

 

 

3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 31 marca danego roku.

4. Karty zgłoszeń składane przez rodziców są rejestrowane w formie wykazu.

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są :
◾dzieci sześcioletnie i pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
◾dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
◾dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji;
◾dzieci umieszczone w rodzinach zstępczych;
◾dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo;
◾dzieci trzyletnie oraz jeżeli są wolne miejsca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci 2,5 letnie;
◾dzieci obojgu rodziców pracujących;
◾dzieci z rodzin wielodzietnych;
◾dzieci z terenu Gminy Kozienice.

6. Informacja o zakończeniu rekrutacji podawana jest do wiadomości do dnia 30 kwietnia danego roku.

7. Informacji o wynikach rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zasięgają osobiście u dyrektora przedszkola.

Regulamin przyjęć do przedszkola

 

Comments are closed.